องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
   
 
 
 

 


  Re-Xray ขยะเปียก ตำบลเมืองยาง
   
  ออกตรวจประเมินภายใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองยาง
   
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองยาง
   
  งานบูรณาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะ (ดับเพลิงไฟไหม้ยุ้ง)
   
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน