องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
กองการศึกษา

 

  นางกาญจนา  อาจหาญ  
  ผู้อำนวยการกองการศึกาษา

โทร 08-4975-6282


 

 

  นางสาวศิริวรรณ  ทองจัตุ
  นักวิชาการศึกษา

โทร 09-5601-8062

 นางจรรยา  จิตรภักดี นางทัศนีย์  ไกรสร
นายปรีชา  ทองย้อย
นางณภัสสรณ์  อิ่มรัมย์
ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒ ครู คศ.๒
โทร 08-5026-8450 โทร 09-8479-1268 โทร 09-7334-9980 โทร 06-3332-9089
 
 
 นางพิมลวัลย์  มงคลรัชกุล
 นางแสงดาว  สินลา
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 08-9627-0610 โทร 08-318-5219
 

 
  นางพิกุล  รวงผึ้ง  นางกาญจนา  เกิดรัมย์
 พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
โทร 08-6258-2003 โทร 09-7324-1553