องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 

  นายวิทยา  ขาวสุกล  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

โทร 08-1202-1334


 

 


นายพงษ์พันธ์  พวงมาลัย  

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  

โทร 08-6867-1626