องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
กองคลัง

 
  นางบำเพ็ญ  ไกรสร  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  


 
   
นางสาวเจนจิรา  บำรุงแคว้น นางสาวกาญจนา  ขาวสกุล นางสาวปวีณา เกตุศิริ นางสาวปนัดดา อุบลเผื่อน
นักวิชาการเงินฯชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
โทร 06-5297-1069 โทร 08-4039 -5799 โทร 08-8373-8730 โทร 09-2995-5936
 
 
นางสาวกิตติธรา  อวะรัมย์
 นางสาวเกตสรินทร์  พวงมาลัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร 08-8131-6474 โทร 08-1729-2074