องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
สำนักงานปลัด
  นายสิทธิกร คงสืบชาติ
 
  หัวหน้าสำนักปลัด  

โทร 08-7064-3435 
 นายบุญชู  ยืนยงชาติ  นางพรภินันท์  พีรสกุลสิทธิ์ นางกัญจนรัตน  ธาราธีรพงศ์
นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์ ฯ ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร 09-3552-9998 โทร 09-1669 -9362 โทร 08-6468-5966
 

 

นายประยูร  สงกูล
จ.อ.ประพันธุ์  นิลวรรณ์
นางพิมพ์สิริ  ขาวสุกล
 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
โทร 09-3946-4827 โทร 08-2147-7482 โทร 006-4091-3759
 
 
 
 
นายตรี  สวัสดีลาภา นายประกิต สนโสม
นายสมพร  บุรินทร์รัมย์
นางสาวผุสดี มงคลกูล
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
โทร 06-1383-3386 โทร 09-5623-6355 โทร 09-1817-0417
โทร 09-5623-6355