องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 7 ม.ค. 2565 ]107
2 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2565 ]99
3 พรบ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-พ.ศ.2550 [ 7 ม.ค. 2565 ]106
4 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง พ.ศ.2537 [ 7 ม.ค. 2565 ]105
5 พรบ.สาธารณสุข 2535 [ 7 ม.ค. 2565 ]150
6 พรบ.การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2565 ]89
7 พรบ. การสาธารณสุข 2535 ถึง ฉ3 2560 [ 17 ธ.ค. 2564 ]134
8 รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 รัชการปัจจุบัน [ 1 ธ.ค. 2564 ]116
9 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 [ 1 ธ.ค. 2564 ]96
10 ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]98
11 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 [ 15 พ.ย. 2561 ]103
12 ขยะมูลฝอย 58 [ 2 ก.ย. 2559 ]110
13 ไข้เลือดออก 58 [ 2 ก.ย. 2559 ]110
14 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 58 [ 2 ก.ย. 2559 ]103
15 จำหน่ายสินค้าที่สาธารณะ 58 [ 2 ก.ย. 2559 ]111
16 ตลาด [ 2 ก.ย. 2559 ]106
17 สถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร58 [ 2 ก.ย. 2559 ]103