องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
สภา อบต.

 

  นางพัชรภรณ์  สำกลาง
 
  ประธานสภา อบต.เมืองยาง  
  โทร 08-0465-3789  

 

 


นายสุรัตน์  อุบลเผื่อน
  รองธานสภา อบต.เมืองยาง
  โทร 06-5676-3537  นายพลตรี  ไพรชัฏ นายสมิทธิ์  พวงมาลัย
นายล้วน  จำเนียรกูล
สมาชิกสภา อบต.เมืองยาง หมู่ 1 สมาชิกสภา อบต.เมืองยาง หมู่ 2 สมาชิกสภา อบต.เมืองยาง หมู่ 3
โทร 06-4633-7792 โทร 08-4826-7804 โทร 06-2368-3532


 
นายประยวง  พวงมาลัย
 นายถนอมพงษ์  แอ๊ะรัมย์ นายบุญช่วย  คงสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.เมืองยาง หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.เมืองยาง หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต.เมืองยาง หมู่ 6
โทร 08-7445-1171 โทร 08-0468-3938 โทร 06-3737-2194


 
นางสาวอารญา  ชำนิพันธ์
นายธีรนัย  วิเชียรรัมย์
นายบุญมา  ศรีเนาวรัตน์
สมาชิกสภา อบต.เมืองยาง หมู่ 7 สมาชิกสภา อบต.เมืองยาง หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต.เมืองยาง หมู่ 9
โทร 06-5676-3537 โทร - โทร 06-1247-3365


 
นายศรีประเสริฐ  ชำนาญรัมย์

นายจันดา  วิหคเหิน
สมาชิกสภา อบต.เมืองยาง หมู่ 10
 สมาชิกสภา อบต.เมืองยาง หมู่ 13
 โทร 08-6394-7407   โทร 08-5530-5443