วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ เส้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง จำนวน ๔ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลเมืองยาง จำนวน ๒ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง