องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 

  นายสุริยา  ศรีสัตยานุกูล  
  ปลัด อบต.เมืองยาง  

โทร 08-1990-8911


 

 


นางสาวไพรัตน์  คงสืบชาติ
  รองปลัด อบต.เมืองยาง

โทร 09-7309-7958


นายสิทธิกร คงสืบชาติ นางบำเพ็ญ  ไกรสร  นายสหพันธ์  อะรัญ
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 08-7064-3435 โทร 08-5023-3843 โทร 08-2575-3505


 
นางกาญจนา  อาจหาญ   นายวิทยา  ขาวสุกล
ผู้อำนวยการกองการศึกาษา   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 08-4975-6282
โทร 08-1202-1334