องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ผู้ได้รับผลกระทบจา...
    โดยอิทธิพลพายุส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ตั้งแต่ 27 กันยายน เป็นต้นมา ทำให้ต้นไม้และป้ายโฆษณ...
  ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง...
   

เรื่อง ขายพัสดุ เสื่อมสภาพ โดยวิธีเจาะจง

  โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประ...
   

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย...

  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของเด็กปฐมวัย ...
   

วันที่ 2 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.เมืองยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ จัดกิจ...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน