องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมา...
   

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง นำโดย นายนพรัตน์ อุบลเผื่อน นายกองค์การบริหาร...

  กิจกรรม ล้างทำความสะอาดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โรงเ...
   

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง  นำโดย นายนพรัตน์ ...

  ข้อมูลลานกีฬาและสนากีฬาตำบลเมืองยาง
   
  ฐานข้อมูลภูมปัญญาท้องถิ่นตำบลเมืองยาง
   
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน